Общи условия

общи условия

I. Обхват

Тези Общи условия определят процедурите и правилата за всички входящи поръчки, освен ако писмено не е уговорено друго. Изключенията от Общите условия или включването на допълнителни такива от Клиента ще бъдат обвързващи за нас само след нашето писмено потвърждение.

II. Сключване на договор

2.1. По своята същност нашите предложения не са задължителни или обвързващи. Входящите поръчки стават обвързващи след писменото ни потвърждение. Същото важи и за устните договорености и изявления от всякакъв вид.

2.2. Договорът между страните се счита за сключен с изпращане на нашето писмено потвърждение за приемане на поръчката по електронна поща, но не по-късно от датата на доставка на продукта или услугата.

2.3. При изпълнение на поръчката си запазваме правото на промени от техническо естество.

III. Срок на доставка

3.1. Спазването на срока за доставка означава пълно спазване на всички посочени в поръчката условия и изпълнение на договорните задължения към Клиента.

3.2. Срокът на доставка може да бъде удължен с цел предприемане на подходящи мерки за подобряване на условията на труд, по-специално по време на стачки и локаути, както и поради свързани с непредвидени обстоятелства събития извън нашия контрол, ако тези обстоятелства оказват значително влияние върху работата или предмета на доставката.

3.3. Срокът за доставка може да бъде удължен и при настъпване на горните обстоятелства при наши подизпълнители. Отговорността ни при горните обстоятелства отпада, когато вече е налице основание за удължаване на срока по причини на Клиента. Клиентът се уведомява своевременно за настъпването и приключването на обстоятелства от особено значение, засягащи изпълнението на доставката.

3.4. Ако доставката се забави поради искане на Клиента, имаме право да му фактурираме доставените продукти. Клиентът е длъжен да организира плащането в посочените в раздел VIII срокове.

3.5. Данните за срока на доставка се считат за желан срок на доставка. Не се уважават искове за обезщетение за причинени от неизпълнение или забавяне на доставката щети. Клиентът няма право да отказва частична доставка.

IV. Изпращане на доставката и преминаване на риска

4.1. Рискът спрямо продуктите от доставката преминава към Клиента не по-късно от предаването на доставката на Клиента.

4.2. Ако изпращането на доставката се забави поради обстоятелства, за които отговаря Клиентът, тогава рискът преминава върху Клиента от датата, на която доставката е била готова за изпращане.

4.3. Маршрутът на доставка и опаковането се извършват по наша преценка съобразно предмета на доставка и местоназначението.

V. Запазване на правото на собственост до пълното изплащане на цената

5.1. Собствеността върху предмета на доставката ни принадлежи до получаването на всички плащания за съответната доставка от Клиента.

VI. Гаранция

6.1. Клиентът трябва да провери доставката за съответствие с договорените количества и продукти, вкл. техните спецификации и външни характеристики при и непосредствено след доставката. В случай, че установи несъответствия относно количество и доставени продукти, Клиентът трябва да ни уведоми, позовавайки се на несъответствието, най-късно до 10 дни след доставката.

6.2. Гаранционният срок е 12 (дванадесет) месеца от датата на предаване на доставката на Клиента.

6.3. Искове за отстраняване на дефект или дефектна част се считат за валидни, ако доставената част е станала негодна за употреба или годността й е значително намалена поради обстоятелства, настъпили преди преминаване на риска, по-специално поради дефекти в конструктивното изпълнение, лош материал или погрешно изпълнение. При основателна претенция за дефект или дефектна част се задължаваме по наша преценка да ремонтираме дефектната част или да доставим нова. Законовите разпоредби на параграф V се прилагат за доставката на резервни части.

6.4. Клиентът трябва да осигури достатъчно време и възможност за ремонт, респективно за доставка и замяна на дефектния продукт с неувредена част или артикул; в противен случай се счита, че сме освободени от всякаква гаранция.

6.5. Поемаме преките разходи за ремонт или съответно разходите за доставка и замяна на дефектни продукти с нови, разходите за доставка на резервни части, вкл. транспортни разходи, както и съответните разходи за поддръжка, ако това е оправдано и необходимо за конкретния случай. В противен случай разходите се поемат от Клиента.

6.6. Нашата гаранционна отговорност отпада при неправилна или некомпетентна употреба, поради общо износване, експлоатация при екстремни условия и умишлено увреждане.

6.7. Горните параграфи покриват нашето гаранционно задължение и изключват всички други искове за предоставяне на гаранции. По-специално, това изключва всякакви искове за възстановяване на щети, които не са свързани с предмета на доставката.

VII. Чертежи, документи, авторски права

7.1. Запазваме си правото на собственост и авторските права върху чертежи, мостри и други документи. Клиентът няма право да ги предоставя на трети лица без нашето съгласие. Клиентът носи отговорност по време на изпълнение на поръчката да спазва правата на трети страни (по-специално права на собственост, авторско право, право на възпроизвеждане и други права на интелектуална собственост).

VIII. Плащане

8.1. Плащането на договорената стойност на доставката, освен ако не е договорено друго, се извършва в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на фактуриране нето. Неправомерни удръжки като отстъпки, приспадане на отстъпки в период, различен от писмено договорения период на отстъпка, удръжки за опаковки, удръжки за пощенски такси или други намаления на договорната цена, които не са одобрени от нас, се считат за дължими.

8.2. При забавено плащане се начислява лихва от 8% за забавено плащане плюс основния лихвен процент на Европейската централна банка.

8.3. След изтичане на срока за плащане нашето искане може да се повери на занимаващо се със събиране на вземания дружество или адвокат. При забавено плащане, ако събирането на вземанията бъде възложено на дружество за събиране на вземания или адвокат, Клиентът следва да поеме всички разходи, произтичащи от това възлагане.

IX. Изхвърляне на негодни стоки

9.1. Изхвърлянето на старите и негодни за експлоатация части и продукти е отговорност на Клиента.

X. Приложимо право и компетентен съд. Окончателни разпоредби

10.1. Приложимо е българското материално право и е компетентен българският съд.

10.2. Ако определени правила и условия изтекат или станат невалидни, това няма да засяга валидността на останалите разпоредби, като невалидна разпоредба се заменя от такава, която най-точно съответства на поставените и желани цели и предоставя правно основание и действие.